Analiza wskaźnikowa

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa oparta jest na wskaźnikach wyliczanych na podstawie danych finansowych spółki, przede wszystkim na podstawie bilansu oraz rachunku zysku i strat. Ma nam dać odpowiedź jaka jest kondycja finansowa spółki oraz dostarczyć informacji na temat jej funkcjonowania. Bardzo często mało doświadczeni inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne wyłącznie na podstawie analizy wskaźnikowej, a pomijają istotną analizę fundamentalną (więcej na stronie analiza fundamentalna).Dzieje się tak dlatego, że za pomocą wskaźników możemy przeprowadzać zarówno analizę bieżącą poprzez przyrównanie określonego wskaźnika do ustalonych norm, analizę poziomą polegającą na porównaniu wskaźnika do wartości wcześniejszych oraz tendencję tych zmian a także porównywać je na tle sektora w jakim działa spółka. Analiza wskaźnikowa nie daje jednak inwestorowi odpowiedzi na pytanie w jakim otoczeniu makroekonomicznym działa spółka. Przystępując do analizy należy zwrócić uwagę na niejednolite nazewnictwo jakie możemy spotkać w literaturze (zobacz na stronie wskaźniki finansowe).

analiza wskaźnikowa

Do analizy sprawozdania finansowego wykorzystuje się wskaźniki:

  1.  płynności;
  2.  zadłużenia;
  3.  rentowności;
  4.  sprawność;
  5.  wartości rynkowej.

Na temat moim zdaniem najważniejszych dla inwestora wskaźników: płynności i  rentowności czytaj na stronach wskaźniki płynności i wskaźniki rentowności

Cztery pierwsze grupy wskaźników obliczane są na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Są one obarczone największymi wadami tradycyjnego księgowania, z największą ich wadą, możliwością manipulowania szczególnie wskaźnikiem zysku netto. Pomimo tego wielu niedoświadczonych inwestorów kieruje się wyłącznie tym wskaźnikiem.

Dla analityka finansowego najbardziej użytecznym jest rachunek przepływów pieniężnych oraz wskazanie czynników ryzyka występujących w informacji dodatkowej. Rachunek przepływów pieniężnych jak już powiedzieliśmy przedstawia trzy rodzaje przepływów pieniężnych w rozpatrywanym okresie: z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej. Najważniejsze z nich przepływy z działalności operacyjnej wynikają z podstawowej działalności spółki. Im wyższe dodatnie saldo, tym wyższa ocena. Natomiast ujemne saldo z działalności inwestycyjnej świadczy o rozwoju spółki (zwiększa się majątek trwały). Dodatnie saldo z działalności finansowej świadczy o pozyskiwaniu przez spółkę kapitału na finansowanie jej rozwoju. Jeżeli stwierdzimy ujemne saldo z działalności operacyjnej i dodatnie saldo z działalności inwestycyjnej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spółka pokrywa straty z działalności operacyjnej kosztem majątku trwałego.

Zobacz także interesujące frazy:

  • analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego;
  • analiza finansowa wskaźnikowa;
  • analiza wskaźnikowa firmy;
  • analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa;
  • analiza wskaźnikowa bilansu.